Språkutvalget for samiske språk

Innspill til utvalget

Samvittighetsutvalget ønsker å få innspill og forslag til sitt arbeid.

Samvittighetsfriheten er beskyttet av den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 9 og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 18, som Norge har forpliktet seg til å respektere blant annet i Grunnloven. I noen tilfeller vil det kunne oppstå konflikt mellom den enkeltes samvittighet og utførelse av arbeidsoppgaver.

Spørsmålet om en arbeidstaker kan nekte å utføre pålagte arbeidsoppgaver fordi det strider mot hans eller hennes samvittighet er omfattende, og det har kommet fram flere saker i media. Det finnes helt sikkert også andre situasjoner i arbeidslivet som kan utfordre den enkeltes samvittighet, men som media ikke har satt sitt søkelys på.

Fra media kan nevnes for eksempel saken om lærerne i Sandefjord som nektet å gjennomføre kommunens detaljerte kartlegging av forventet måloppnåelse for førsteklassinger. Andre aktuelle eksempler er helsepersonells ønske om å reservere seg når det gjelder omskjæring av guttebarn eller ved eventuell legalisering av aktiv dødshjelp. Også en politibetjents ønske om å reservere seg mot for eksempel å fjerne demonstranter eller utføre andre oppgaver som strider mot dennes samvittighet, kan være aktuelle problemstillinger.

Samvittighetsutvalget vil gjerne ha innspill fra publikum. Dette kan være egne erfaringer eller andre typer situasjoner som du tenker kan være aktuelle for utvalgets arbeid.

Vi vil lese alle innspill vi får, men har ikke anledning til å besvare enkeltinnlegg. Innleggene vil ikke publiseres, men vil kunne anvendes i utvalgets arbeid og/eller i den endelige utredningen som legges frem.

Innspill til utvalget kan sendes til:

samvittighetsutvalget@asd.dep.no