Språkutvalget for samiske språk

Om utvalget

Regjeringen Solberg oppnevnte ved kongelig resolusjon 13. mars 2015 et offentlig utvalg som skal utrede samvittighetsfrihet i arbeidslivet.

Nærmere om utvalgets arbeid

Samvittighetsfriheten er beskyttet av den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 9 og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 18, som Norge har forpliktet seg til å respektere blant annet i Grunnloven. I noen tilfeller vil det kunne oppstå konflikt mellom den enkeltes samvittighet og utførelse av arbeidsoppgaver.

Samvittighetsutvalget skal utrede etiske og praktiske forhold rundt tanke- og samvittighetsfriheten i arbeidslivet. Utvalget skal legge frem en bred analyse av den plass samvittighetsfriheten har og skal ha i norsk arbeidsliv. Et viktig formål med utredningen er at den skal bidra til etisk refleksjon og gi praktisk hjelp for virksomheter, arbeidstakere og tillitsvalgte.

Utvalgets mandat og bakgrunn finner du her

Sekretariatet

Samvittighetsutvalgets sekretariat består av Bodil Stueflaten og Marianne Foldøy Byberg, i Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen i Arbeids- og sosialdepartementet.

Kontaktinformasjon til sekretariatet